Obveščamo vas, da je seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica sklicana za četrtek, dne 29. marca 2018, preklicana.

24. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica bo v četrtek, 5. aprila 2018, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine, po že določenem dnevnem redu.

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 29. marca 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o seznanitvi s Pregledom varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2017;
3. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;
4. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017, Sklep o potrditvi poročila o popisu na dan 31.12.2017 in Sklep o odpisu terjatev odprtih na dan 31.12.2017;
5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
6. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
7. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
8. Imenovanje Komisije za občinska priznanja in nagrade Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah;
9. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 29. marca 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o seznanitvi s Pregledom varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2017;
3. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;
4. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017, Sklep o potrditvi poročila o popisu na dan 31.12.2017 in Sklep o odpisu terjatev odprtih na dan 31.12.2017;
5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
6. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
7. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
8. Imenovanje Komisije za občinska priznanja in nagrade Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah;
9. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 22. februar 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
3. Sklep o sprejetju Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017;
5. Poročilo o delu nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za l.2017;
6. Poročilo o pregledu in presoji končne ponudbe javnega razpisa za podelitev koncesije
»Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin«;
7. Seznanitev s pobudo za podaljšanje Vaške ulice;
8. Dokument identifikacije investicijskega projekta "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice"
9. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 14. decembra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
3. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter Programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava;
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava,
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava;
7. II. poročilo o opravljenih nadzorih v letu 2017;
8. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 30. novembra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017 – nadaljevanje seje;
3. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
4. Sklep o mnenju k nameravanemu preoblikovanju pošte v Sveti Trojici v Slovenskih goricah;
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava,
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava;
7. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o izvolitvi predstavnika Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v volilno telo za volitve članov državnega sveta, določitvi kandidata za člana državnega sveta ter določitvi predstavnika kandidature;
3. Sklep o uvrstitvi nove naložbe v Načrt razvojnih programov (NRP);
4. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 28. septembra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
3. Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leti 2017 in 2018;
4. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 6. julija 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Investicijska in pravna dokumentacija projekta javnega zasebnega partnerstva celovite energetske prenove javnih objektov;
3. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
4. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica.;
5. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
6. Sklep o oddaji stvarnega premoženja v uporabo;
7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več