hiskaV interesu objektivnega obveščanja podajamo naslednjo izjavo v zvezi Počitniške hiše ob jezeru:

  • Nepremičnina obsega stavbno zemljišče par. št. 161/1, k.o. Zg. Senarska v površini 2050 m2 in delno zidan, delno montažno grajen objekt in lopa za spravilo orodja. Objekt ima hišno številko Ribiška pot 6 in je po namembnosti objekt za bivanje - počitniški objekt. Objekt se nahaja znotraj območja Ureditvenega načrta jezera, ki je namenjeno za šport in rekreacijo.
  • Objekt je prodajala takratna lastnica Marjana Žinkovič, ki ga je ponujala občini. Poleg občine je bila edini drugi potencialni kupec, ki je podal ponudbo g. Kotnik iz Maribora in sicer za 126.000 €.
  • Občina je uveljavila predkupno pravico za nakup objekta na podlagi Odloka o ureditvenem načrtu jezera pri Sv. Trojici (MUV, št. 12/2005). Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu jezera pri Sveti Trojici (MUV, št. 5/2011) je možno obstoječe objekte rekonstruirati, nadgrajevati, dograjevati ali jim spreminjati namembnost, na podlagi potrjenih strokovnih podlag.
  • Objekt je bil uvrščen v program prodaje ali najema z rebalansom proračuna občine decembra 2013.
  • Za nakup objekta se je konec leta 2013 zanimal tudi Smiljan Fekonja, občinski svetnik, ki je želel, da občina da njemu pisno ponudbo za odkup. Seveda mu neposredne ponudbe, brez javnega razpisa, zlasti tudi glede na to, da je bil občinski svetnik, ki ne sme poslovati z občino neposredno nismo mogli podati. Bila je res razprava o tem na občinskem svetu in vprašanje ali se mu lahko spremeni namembnost v gostinsko in je bilo z strani direktorja občinske uprave Srečka Aleksandra Padovnika pojasnjeno, da je to možno. Kljub temu g. Fekonja nikoli ni podal pisne ponudbe za nakup objekta, kot mu je bilo predlagano.
  • Občina ja na podlagi uvrstitve objekta v program prodaje objavila prvi poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo objekta dne 14. 9. 2015, št. dok. 478-2/2015. Kot pogoje je bilo navedeno, da je kupec nepremičnino dolžan uporabljati za poslovni namen, primarno povezano z razvojem turističnih in športnih dejavnosti ob jezeru. Na javni poziv ni prispela nobena ponudba.
  • Dne 12. 10. 2015 je bil objavljen drugi poziv za zbiranje ponudb za prodajo objekta, znova pod pogojem, da je kupec nepremičnino dolžan uporabljati za poslovni namen, primarno povezano z razvojem turističnih in športnih dejavnosti ob jezeru. Objavljena (izklicna) cena nepremičnine v ponovljenem postopku javnega zbiranja ponudb je bila 110.000 EUR. V roku za posredovanje ponudbe, to je 4. 11. 2015 ni prispela nobena ponudba.
  • Objekt je še vedno v programu prodaje ali najema in trenutno se oddaja za kratkotrajni najem. Prihodki iz naslova najema znašajo v tem trenutku 400 € na mesec, vključno s turistično takso, kar pomeni letno 4.800 €.
  • V naslednjem letu se načrtuje nov javni poziv za zbiranje ponudb za prodajo ali najem objekta glede na potencialno povpraševanje in interese. Glede na veljavni ureditveni načrt jezera in javni interes po razvijanju turistične ponudbe ob jezeru, bo občina pri najemu ali prodaji dala prednost interesentu, ki ima namen izvajati nek javni program ali ponudbo.

 Javno zbiranje ponudb

Ponovitev postopka - Javno zbiranje ponudb

Zapisnik o odpiranju ponudb - ponovljeni postopek

 

Glede na vprašanja občanov v interesu objektivne obveščenosti objavljamo faksimile dokumentov iz katerijh je razvidno, da Občina Sv. Trojica pri prodaji nepremičnine ni uveljavljala predkupne pravice in je svojo odločitev sporoča v enem dnevu.

Vloga za izdajo potrdila

Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Na Razvojni agenciji Slovenske gorice po nekaj letih premora znova pripravljamo katalog lokalne ponudbe vseh 10 občin, ki so članice LAS Ovtar. Prvi katalog Ovtarjeve ponudbe je leta 2012 zajemal zgolj 6 občin, v tiskani verziji pa je obsegal 1000 izvodov in 66 strani. V vsaki od pridruženih občin (Pesnica, Šentilj, Duplek, Sv. Andraž) smo v zadnjem letu ali dveh obiskali že veliko večino ponudnikov, jim predstavljali našo dejavnost in možnosti sodelovanja, kljub temu pa obstaja možnost, da smo kljub vloženemu trudu še koga nenamerno izpustili. Na tem mestu bi vas prosili za pomoč in sodelovanje v obliki uporabe vaših lokalnih kanalov obveščanja, da bi ta informacija prispela do čim več zainteresiranih ponudnikov iz vaše občine. Ideja je, da bi informacijo o možnosti brezplačnega vpisa v skupen katalog objavili na spletni strani posamezne občine, v lokalnih časopisih/glasilih, na družbenih omrežjih, na dogodkih in preko drugih sredstev obveščanja – verjetno je najbolje, da to v vsaki občini posebej presodite sami, kaj bi bilo najbolj učinkovito. Želeli bi, da bi bil končni seznam čim bolj celovit, da se ne bi kdo kasneje počutil zapostavljenega.

V prilogi pošiljam celotno besedilo z uporabnimi informacijami, ki smo ga objavili tudi v Ovtarjevih novicah, na naši spletni strani in na socialnih omrežjih. Tega se lahko v celoti ali deloma prekopira, za spletne objave pa predlagam, da se napiše kak stavek, nato pa naredi povezava na https://www.rasg.si/index.php/nov-katalog.

Katalog/brošura bo na vizualno privlačen način poleg osnovnih podatkov in fotografskega materiala obogaten tudi z informacijami o lokalni kulinariki, turističnih znamenitostih, vodilnih produktih in z zemljevidom območja. Vseboval bo tudi predstavitev v nemškem jeziku, saj se vedno bolj povezujemo in predstavljamo tudi na avstrijskem Štajerskem. Dokončni podatki za objavo bi naj bili zbrani do 10. decembra 2018, neuradno pa bomo za vse zamudnike ta rok podaljšali najkasneje do srede januarja 2019. Katalog, v katerem bi bilo po trenutnem štetju okoli 190 ponudnikov, bi naj bil natisnjen najkasneje spomladi naslednje leto, ko se pričnejo sejmi in drugi predstavitveni dogodki v regiji. Tehnični in oblikovalski vidiki so še v fazi razvoja in bodo kmalu znani.

VABILO - KATALOG