Gradnja nadomestnega mostu ter sanacija ceste v Zg. Porčiču

most porcic01V občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah je lansko oktobrsko deževje pripomoglo, da je voda potoka Ročica še dodatno spodjedla temelje mostu občinske ceste JP 704 071 na odseku Novak-Dobaja. Hkrati se je na predmeten odseku cesta vse bolj posedala oz. vdirala proti strugi Ročice.
Glede na zelo slabo stanje mostu oz. predvsem njegovih temeljev, smo škodo prijavili kot naravno nesrečo na pristojno upravo RS za zaščito in reševanje. Po napornih in daljših prizadevanjih smo pristojne na upravi RS za zaščito in reševanje na Ministrstvu za obrambo, uspeli prepričati, da gre za škodo, ki je nastala v naravni nesreči ter bi s tem lahko računali na morebitna državna sredstva pri sanaciji nadomestnega mostu. Tako smo v letošnjem letu bili pozvani, da v kolikor želimo računati na državna sredstva, moramo najprej izdelati potrebno projektno dokumentacijo ter pridobiti ustrezna soglasja od upravljavca vodotoka ( agencije RS za okolje). Izdelavo slednjega smo naročili pri podjetju ISB iz Maribora ter na podlagi vloge pridobili sredstva za sanacijska dela v višini 79.418,70 EUR. Ostali stroški kot so DDV, projektna dokumentacija, nadzor ipd, kar znaša cca 25.000,00 EUR, smo morali zagotoviti iz proračuna občine. Kot najugodnejši izvajalec del je bilo izbrano podjetje Komunala Slovenske gorice d.o.o., na podlagi javnega razpisa. Izvajalec je z deli pričel konec septembra, predvideno je, da bo z deli končal do konca oktobra. Poleg gradnje nadomestnega mostu, ki bo poleg pretočnosti prometa, zagotavljal tudi dosti boljšo pretočnost vodotoka, bo na območju saniran tudi vodotok Ročica. V dolžini cca 200m se bo izvedla sanacija ceste z utrditvijo in zavarovanjem brežin. Tudi na tem območju je ob dokaj zahtevni gradnji mostu, potrebno poseganje na sosednja kmetijska zemljišča, saj je potrebno imeti dovolj prostora za odlaganje gradbenega materiala ipd. V ta namen sta največji delež zemljišča začasno odstopila g. Rajko in Matilda Polič iz Zg. Porčiča, zato se jima ob tej priložnosti zahvaljujemo.

most porcic02

 

 

on 23 Oktober 2015