uprava darkoDarko Fras je kot povabljen predstavnik Skupnosti občin Slovenije sodeloval na okrogli mizi na temo strategije lokalne samouprave na Dnevih javne uprave na Fakulteti za upravo v Ljubljani. Fras je v razpravi poudaril potrebo po decentralizaciji in krepitvi finančne avtonomije občin ter vzpostavitvi pokrajin, ki bodo poleg upravnih lahko prevzele tudi razvojne naloge.
Več na: http://www.fu.uni-lj.si/o-fakulteti/multimedija/foto/xxv-dnevi-slovenske-uprave/

Objavljeno 16 Oktober 2018

podpis avg18V petek, 24. avgusta, je v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah potekal podpis pogodbe in tiskovna konferenca za izvedbo investicije ureditev ceste in pločnika na cesti R2-439/1525 v naselju Sp. Senarska. Ob podpisu pogodbe so bili prisotni s strani naročnika Direkcije RS za infrastrukturo direktor Damir Topolko, univ.dipl.ekon. in vodja projekta Ljiljana Herga, univ.dipl.inž.geol., sofinancerja Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah župan Darko Fras in predstavniki izvajalcev del podjetij Komunala Slovenske gorice d.o.o. in GMW d.o.o. Podpis pogodbe predstavlja zadnji korak pred začetkom gradnje in je rezultat večletnega prizadevanja krajanov in Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za izvedbo te investicije.

Obstoječe državna cesta je bila močno obremenjena že v času gradnje avtocest in je tudi danes zelo obremenjena s (tranzitnim) prometom. Vozišče je dotrajano, ob cesti ni pločnikov, dotrajana so avtobusna postajališča, obstoječa javna razsvetljava je neustrezna.

Tako bo z investicijo izvedena preplastitev vozišča, urejeno bo odvodnjavanje ceste in izgrajen enostranski pločnika na trasi v dolžini 1154 metrov, ki poteka skozi vso strnjeno naselje in delno tudi izven njega, urejeni bosta dve novi avtobusni postajališče, izgrajena nova javna razsvetljava ob celotni trasi, predvideno je tudi ureditev TK vodov in ustrezne prestavitve ostalih vodov. Naročnik del, kateri je tudi izvedel javno naročilo izbora izvajalca gradnje, je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je sofinancer izvedbe pločnikov, javne razsvetljave in ureditve infrastrukturnih vodov. Pogodbena vrednost del je 1.207.093,74 EUR, od tega Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah sofinancira izvedbo v vrednosti 296.789,03 EUR. Izvajalec del sta Komunala Slovenske gorice d.o.o., Lenart, kot vodilni partner, in GMW d.o.o., Radenci, kot partner v projektu.
Predviden rok za izvedbo vseh del je 180 dni po sklenitvi pogodbe, tako, da je zaključek del predviden za pomlad 2019.

Objavljeno 24 Avgust 2018

Poslovni stavba 3 1920x1080S podpisom pogodb med občinami Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas in konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o je bilo  dne 7.6.2018, na Občini Kidričevo, sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti navedenih občin.

Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020. 

Preko energetskega pogodbeništva bo celovito energetsko prenovljenih 5 objektov. 

logo eiuObčine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, na področju učinkovite rabe energije izvajajo projekt energetske prenove občinskih stavb, ki se izvaja po modelu javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

V sodelovanju s konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o., bodo občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, v sklopu celovite energetske sanacije izboljšale energetsko učinkovitost v 5 javnih objektih.

Objekti, ki se bodo celovito energetsko sanirali, so: OŠ Cirkovce, OŠ Kajetana Koviča Poljčane, OŠ in vrtec Sveta Trojica, Poslovna stavba Sveta Trojica in OŠ Destrnik-PŠ Trnovska vas.

Pri celovitih energetskih sanacijah se bodo izvedli ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja ali prenova učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenova kotlovnic in toplotnih postaj, vgradnja toplotnih črpalk, sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistema za energetsko upravljanje.

Za pokrivanje investicije bo zasebnik zagotovil minimalno 50,1 % sredstev, do 37,46 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov,12,44 % zagotovijo občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Za celovito energetsko sanacijo objektov so predvidena sredstva kohezije v višini 40 %. Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 129.524 EUR (brez DDV) letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v višini 238,23 ton CO2 letno kar je enako ekvivalentu 27 hektarjev gozda pri akumulaciji toplogrednih plinov.

Podatki o financiranju

Sofinanciranje iz OP Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, prednostna os: 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostna naložba: 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi v višini: 713.911,68 EUR.
Sofinanciranje zasebnega partnerja po koncesijski pogodbi v višini: 920.057,27 EUR.
Sofinanciranje iz lastnih virov (proračuni občin) v višini: 281.594,08 EUR.
Skupaj vsa sredstva: 1.915.563,03 EUR

 
Več o evropski kohezijski politiki na spletni strani www.eu-skladi.si.

Planirana dela


Dela na objektih so se pričela 76.7.2018. Do konca leta 2018 bodo izvedena naslednja dela:

OŠ Cirkovce:

- izvedba toplotne izolacije fasade

- izvedba izolacije podstrešja/strehe

- zamenjava stavbnega pohištva

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko voda-voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- sanacija razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijalkami in LED reflektorji)

POSLOVNA STAVBA SVETA TROJICA:

- zamenjava strešne kritine,

- izvedba izolacije podstrešja/stropa,

- obnova stavbnega pohištva

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- prenova notranje razsvetljave.

OŠ IN VRTEC SV. TROJICA:

- izvedba izolacije podstrešja/strehe

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- sanacija razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijalkami in LED reflektorji)

OŠ Trnovska vas:

- izvedba izolacije podstrešja/stropa

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja_voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- sanacija razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijaklami in LED reflektorji)

OŠ Poljčane

- izvedba izolacije podstrešja/strehe

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- sanacija razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijalkami in LED reflektorji)

Objavljeno 20 Avgust 2018

DSCN8277 vLjubljana, 7. 6. 2018 – S podpisom pogodb med Občinam Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas in konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o je bilo danes sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti navedenih občin.
Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.
Občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, na področju učinkovite rabe energije izvajajo projekt energetske prenove občinskih stavb, ki se izvaja po modelu javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.
V sodelovanju s konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o., bojo občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, v sklopu celovite energetske sanacije izboljšale energetsko učinkovitost v 5 javnih objektih.
Objekti, ki se bodo celovito energetsko sanirali, so: OŠ Cirkovce, OŠ Kajetana Koviča Poljčane, OŠ in vrtec Sveta Trojica, Poslovna stavba Sveta Trojica in OŠ Destrnik-PŠ Trnovska vas.
Pri celovitih energetskih sanacijah se bojo izvedli ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja ali prenova učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenova kotlovnic in toplotnih postaj, vgradnja toplotnih črpalk, sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistema za energetsko upravljanje.
Za pokrivanje investicije bo zasebnik zagotovil minimalno 50,1 % sredstev, do 37,46 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov,12,44% zagotovijo Občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Za celovito energetsko sanacijo objektov, so predvidena sredstva kohezije v višini 40%. Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 129.524 EUR (brez DDV) letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (ekvivalent CO2) v višini 238,23 ton letno.
Celotna investicija prenove znaša 1,836 milijona evrov, pri čemer zasebni partner (konzorcij družb PETROL d.d. in PLISTOR d.o.o.) investira 920.057,28 evrov, 687.970,26 evrov so pričakovana evropska kohezijska sredstva, delež občin pa znaša 228.414,14 € evrov. Vsi zneski so brez DDV.
Terminski načrt projekta je zastavljen na način, da bo po potrditvi projektne dokumentacije in uvedbi v delo, zasebni partner začel izvajanje investicij na večini objektov že julija 2018, zaključek izvedbenih del je predviden v roku 4 - 5 mesecev.

Objavljeno 14 Junij 2018

za objavo 1024x768V ponedeljek, 23. aprila 2018 smo se popeljali v Vukovski dol, natančneje v Dom Idila, kjer je dan prej, 22. aprila 2018, svoj 90 jubilej praznoval naš občan Franc Diemat. Franc je bil rojen v Žerjavcih, staršema Rozi in Francu Diemat. Odraščal je skupaj še z dvema bratoma in tremi sestrami. V mladosti je spoznal svojo sorodno dušo Terezijo Pezdiček, s katero sta kasneje svojo ljubezen okronala s poroko. Najprej sta živela v Zg. Žerjavcih, nato v Lenartu, kasneje sta si svoj dom ustvarila v Sveti Trojici in si ustvarila družino. Tako so jima življenje polepšali otroci Franc, Viktor in Melita, kateri so si ustvarili svoje družine. Franc je bil zaposlen v Ogradu, kasneje v Konstruktorju, od leta 1965 pa vse do leta 1990 pa je bil zaposlen v Avstriji, kjer se je kasneje tudi upokojil. Z ženo Terezijo sta v skupnem življenju uživala 56 let. Franc je vse do novembra 2017 prebival v Sveti Trojici, nato se je poškodoval in glede na okoliščine, ki jih je terjala poškodba sedaj svojo jesen življenja preživlja v domu za ostarele Idila v Vukovskem dolu, kjer se zelo dobro počuti. Domači ga radi obiskujejo, zelo pa se razveseli obiska tudi svojih 6 vnukov in 5 pravnukov. Ob njegovem 90 jubileju ga je obiskal Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Darko Fras, ter predstavniki Društva za upokojence Sveta Trojica in Območne organizacije rdečega križa Sveta Trojica.

Objavljeno 09 Maj 2018

img 20180418 150218V kongresnem centru Brdo se je v sredo, 18. aprila, sestalo več kot 70 predstavnikov lokalnih oblasti in njihovih reprezentativnih združenj iz celotne Jugovzhodne Evrope. Na 13. generalni skupščini Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS) je vodenje organizacije po rotacijskem sistemu za dobo enega leta prevzel slovenski župan Darko Fras, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Več na povezavi: https://skupnostobcin.si/novica/predsednik-mreze-nalas-postal-slovenski-zupan-darko-fras/

Objavljeno 19 April 2018

Boz29V športni dvorani v Sv. Trojici v Slovenskih goricah, je v torek, 19. decembra 2017, potekala prireditev, na kateri je božiček obdaril otroke. Prireditev, ki jo vsako leto pripravlja Občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah, se je začela s nastopom pevke sedmošolke Stele Tavželj iz Svete Trojice. Sledila je predstava igrice z naslovom Praznična lučka, s katero se je predstavilo Ekološko kulturno društvo, Za boljši svet. Z lepo otroško igrico so izvajalke razveseljevale otroke, ki so nestrpno pričakovali prihod božička.
Otroke in njihove starše, ter druge, ki so pripeljali otroke na podaritev, je pozdravil župan Darko Fras. Kot je dejal, je vesel, ko je v dvorani toliko veselih otroških obrazov, ki se veselijo darila božička. Z darovanjem skromnih daril, ki jih daje občina otrokom, pripravi nekoliko veselja, ob pričakovanju božičnih in novoletnih praznikov. Ob tej priliki je vsem, ki so se udeležili prireditve, voščil vesele božične praznike in zdravja in sreče v letu 2018. Tiste, ki bi se želeli fotografirati z božičkom, pa je povabil pred fotografski aparat. Obenem je vprašal, starše če dovolijo objavo na spletnem portalu občine Sv. Trojica. Na prizorišče je prišel, tokrat brez sank, saj ni bilo snega, božiček, ki je najprej pozdravil otroke, ter jih vprašal, če ga poznajo. Seveda, so otroci odgovorili, da ga poznajo. Božiček jim je ob pomoči Barbare Cvetko in Maje Lončarič izročal darila, ki so jih otroške rokice z veseljem sprejele. Otroci so v dar prejeli govorečo igračko ovčko. Obdarjeni pa so bili otroci s stalnim prebivališčem v občini Sv. Trojica v Slovenskih goricah rojeni v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2016. Darila je prejelo okoli 120 otrok. Med obdarovanimi otroki so bili tudi taki, katerih sredstva za nakup darila so prispevali starši.

Objavljeno 22 December 2017

jaslica 2017Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je skupaj z domačimi naselji, društvi in posamezniki letos organizirala že 7. razstavo jaslic v Samostanski kleti oz. v Razstavno protokolarnem centru Sv. Martina. Razstavo smo slovesno otvorili in blagoslovili v soboto dne 16.12.2017 ob 17.00 uri. Na otvoritvi je župan g. Darko Fras poudaril, da je razstava nekako zaznamovala kraj, dal prenovljeni samostanki kleti eno izmed pomembnih vsebin ter predvsem povezala ljudi, kar je v teh časih najtežje. Ob bogatem kulturnem programu na katerem je sodelovala Anita Kralj z njenim pevskim zborčkom, Kvartet Frankolovčani in Ploj Nives in Bine na trobenti, je o pomenu razstav in jasličarstva na Slovenskem spregovoril Dr. Leopold Grčar, predsednik društva ljubiteljev jasličarjev Slovenije. Namreč v okviru Trojiške razstave poteka letos tudi VSESLOVENSKA RAZSTAVA JASLIC, ki jo organizira omenjeno društvo vsako leto v drugem kraju. Temu primerno je tudi število razstavljavcev, ki jih je skupaj preko 100 iz cele Slovenije, na ogled pa je preko 150 del iz najrazličnejših materialov. Vsi, ki so si do sedaj razstavo ogledali, so navdušeni nad vrhunskimi in raznovrstnimi jaslicami, izdelanimi z različnimi tehnikami in materiali, ki so plod tako preprostih ljudi-samoukov, kar nekaj pa je tudi akademsko izobraženih avtorjev. Tako kot vedno pa so jaslice pripravila tudi domača naselja, društva, OŠ in vrtec Sv. Trojica tako, da je letošnja razstava največja oz. razširjena tudi v del zgornje samostanke kleti. Seveda je potrebno omeniti, da jaslicam v Sveti Trojici daje poseben čar prav samostanska klet, ki tako kot hlevček v Betlehemu, daje prijetno zavetje jaslicam in vsem, ki v času praznikov obiščejo razstavo. Pozabiti ne smemo zunanjih jaslic v naravni velikosti, ki so postavljene pred samostanko kletjo, pa velikega adventnega venca in seveda jaslic v cerkvi Sv. Trojice. K posebnemu prazničnemu vzdušju pa prispeva tudi lepo okrašen trg Sv. Trojice. Obiskovalce pa letos od daleč s svojim zlatim žarom vabijo tudi prenovljeni Trojiški zvoniki. Osrednja dvorana kleti seveda ostaja še naprej namenjena za spremljevalne prireditve razstave in obiskovalcem razstave, da si lahko po ogledu razstave tudi malo posedejo in ob kakšnem čaju v miru pogovorijo. Kot nalašč je primerna tudi za skupine z avtobusi. Namreč kot je že tradicija, je v času odprte razstave v samostanki kleti vsak dan prisotno eno izmed domačih naselij ali društev, ki obiskovalce razstave prijazno sprejmejo, ponudijo skodelico toplega čaja ter jim povedo kako so nastajale njihove jaslice ter tudi kakšno besedo o zgodovini kraja Sv. Trojica.

Razstava jaslic je odprta v naslednjih terminih ter ob prisotnosti naslednjih društev oziroma naselij:

od ponedeljka 18.12.2017 do petka 22.12.2017 bo ogled razstave možen za najavljene večje skupine

sobota 23.12.2017 od 09.00 do 19.00 ure, naselje Zg. Porčič

nedelja 24.12.2017 od 09.00 do 23.30 ure, Društvo kmečkih žena in deklet (Svetlice)

ponedeljek, 25.12.2017 od 09.00 do 19.00 ure, naselje Osek

torek, 26.12.2017 od 09.00 do 19.00 ure, naselje Zg. Senarska

sreda, 27.12.2017 od 09.00 do 19.00 ure, Društvo kmečkih žena in deklet

četrtek, 28.12.2017 od 09.00 do 19.00 ure, naselje Sp. Senarska

petek, 29.12.2017 od 09.00 do 19.00 ure, Turistično društvo Sv. Trojica

sobota, 30.12.2017 od 09.00 do 20.00 ure, Društvo upokojencev Sv. Trojica

nedelja, 31.12.2017 zaprto

ponedeljek, 01.01.2018 od 14.00 do 19.00 ure, naselje Zg. Senarska

med 02.01.2018 in 05.01.2018 bo ogled razstave možen za najavljene večje skupine

sobota, 06.01.2018 od 09.00 do 19.00 ure, naselje Gočova

Priporočamo, da se za ogled razstave večje organizirane skupine prehodno najavijo na telefon:

02 729 50 20, 031/702 904, 051/602 939 na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Za ogled razstave se zbirajo prostovoljni prispevki.

Več na: www.sv-trojica.si.

Letak Novo leto 18 aLetak Novo leto 18 b

Objavljeno 19 December 2017

ZLHar62V cerkvi Sv. Trojice v Slovenskih Goricah, je v soboto, 2. decembra 2017, potekala slovesnost ob praznovanju zlate poroke zakoncev Štefanije in Friderika Harl iz Sv. Trojice v Slovenskih Goricah. Oba obreda, civilni in cerkveni, sta potekala v cerkvi. Civilni obred, je ob asistenci Barbare Cvetko, opravil župan občine Sv. Trojica v Slovenskih Goricah Darko Fras. Življenjsko zgodbo zakoncev je podala Brabara Cvetko, ki je na kratko opisala njuni življenjski poti. K njunemu zakonskemu jubileju je čestital župan Darko Fras, ki jima je zaželel še veliko skupnih let, ob tem pa dejal: »Prisrčen pozdrav vama draga slavljenca in lepo pozdravljeni svatje, ki spremljate slavljenca ob njunem življenjskem jubileju. Zakonska zveza je temelj tradicionalne družine, družina pa osnovna družbena celica, ki je ključnega pomena za razvoj naše skupnosti. Zakonska zveza, v katero sta stopila iz ljubezni, ne pomeni samo sreče in zadovoljstva ampak tudi dolžnosti in odgovornosti. Da sta jo lahko gojila in negovala je od vaju zahtevala tudi veliko potrpljenja in spoštovanja drug do drugega. Vse to je vama uspelo. Zato mi je v posebno čast in veselje, da lahko svečano obeležimo 50 let vajinega zakonskega stanu, saj s svojo medsebojno ljubeznijo in spoštovanjem tako dajeta svetel vzgled naši družbi, predvsem pa seveda mladi generaciji. Prepričan sem, da bo današnji obred  lep spomin za vaju spoštovana  slavljenca, vajine otroke, vnuke, bližnje in daljne sorodnike, prijatelje in znance ter za vse, ki ste danes tukaj zbrani.« Ob tej priliki jima je izročil spominsko listino in darilo občine.

Po opravljenem civilnem poročnem obredu, je ob darovani sv. Maši, cerkveni zlatoporočni obred opravil župnik p. Bernard Goličnik, ki jima je pripravil lepo pridigo. V spomin na zlato poroko, pa jima je izročil rožni venec. Cerkveno slavje so s čudovitim petjem, ob igranjem na orgle organistke njune vnukinje Ane Jelen in igranju klarineta, na katerem je igrala vnukinja Tabea, popestrili njuni otroci in vnuki . Ob koncu maše pa je v imenu domačih pripravila staršema nagovor hčerka Marta, ki se jima je zahvalila, za vse, kar sta dobrega storila za svoje otroke in vnuke.

Zakonca sta se civilno poročila 5. avgusta 1967 v Lenartu, 29. novembra cerkveno pri Sv. Trojici. Najprej sta živela v Zgornjih Verjanah, nato sta si ustvarila dom v Sveti Trojici, kjer sta s seboj vzela tudi Štefkina stara starša. Življenje so jima v zakonu polepšali otroci: Marta, Alenka, Regina, Petra, Božo in Hermina, kateri so si ustvarili svoje družine. Sin Božo si je družino ustvaril na domačiji, česar sta posebej vesela. Danes ju razveseljuje 6 vnukov in 5 vnukinj. Oba z veseljem povesta, da sta danes najbolj ponosna na svoje otroke z družinami, ki se radi vračajo domov. Štefka in Friderik sta člana Krajevne organizacije Rdečega križa Sv. Trojic in člana Društva upokojencev Sv. Trojica. Prav tako sta aktivna pri Mešanem pevskem zboru društva upokojencev Sv. Trojica.  

Štefanija, rojena Grajfoner, se je rodila 1949. leta v Spodnji Senarski. Že kot otrok je moral poprijeti za vsako kmečko delo. Po poroki se je posvetila delu v gospodinjstvu in vzgoji otrok, ter obdelovanju manjše posesti. Friderik se je rodil kot 7 otrok v družini 1943. Leta V Brengovi. Nekaj mesecev po njegovem rojstvu, je bil oče odpeljan v Nemčijo. Ob koncu vojne se je vrnil izmučen in bolan, zato so morali otroci prijeti za vsa kmečka dela. S 17 leti se je odpravil na delo na Gorenjsko, kjer se je kot gozdni delavec težko poškodoval in se leta 1963 zaposlil v TAM-u, kjer se je dodatno izobraževal in tam dočakal pokoj. Njegov konjiček so čebele, saj čebelari že od 1958. leta.

Zaključek slavja je potekal na Turistični kmetiji Breznik v Komarnici, kjer sta ob igranju Marjana in Andreja, zlatoporočenca tudi zaplesala.

Objavljeno 04 December 2017