9. izredna seja Občinskega sveta

Na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV,  št. 22/10)

 Sklicujem

9. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v sredo, 29. januarja 2014, ob 1600,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1,

2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1.       Sklep o potrditvi Investicijskega programa »VODOVOD GOČOVA-GOČOVSKI VRH (Vodovod Gočova)«.

*  *  *

Izredna seja je sklicana zaradi potrebe po čimprejšnji obravnavi in odločanju o zadevah, ki sta na dnevnem redu.

   Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav.

Gradivo:

- k točki 1: Sklep o potrditvi Investicijskega programa »VODOVOD GOČOVA-GOČOVSKI VRH (Vodovod Gočova)«.