16. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 30. marca 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
 2. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016 in Program dela za leto 2017;
 3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah;
 4. Sklep o pristopu h konzorciju in skupni kandidaturi k projektu energetskega pogodbeništva;
 5. Sklep o soglasju k sklenjeni sodni poravnavi v pravdni zadevi Pg 903/2016;
 6. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
 7. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;
 8. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016;
 9. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 in Poročilo o popisu 2016;
10. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016 in Program dela za leto 2017;

- k točki 3: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah;

- k točki 4: Sklep o pristopu h konzorciju in skupni kandidaturi k projektu energetskega pogodbeništva;

- k točki 5: Sklep o soglasju k sklenjeni sodni poravnavi v pravdni zadevi Pg 903/2016;

- k točki 6: Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;

- k točki 7: Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;

- k točki 8: Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016;

- k točki 9: Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 in Poročilo o popisu 2016;

- k točki 10: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.