17. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 25. maja 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2016;
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah – druga obravnava;
4. Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;
5. Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leti 2017 in 2018;
6. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena k.o. Zgornji Porčič;
7. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica za šolsko leto 2017/2018;
8. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sv. Trojica za šolsko leto 2017/2018;
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

 

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2016;

- k točki 3: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah – druga obravnava;

- k točki 4: Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;

- k točki 5: Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leti 2017 in 2018;

- k točki 6: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena k.o. Zgornji Porčič;

- k točki 7: Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica za šolsko leto 2017/2018;

- k točki 8: Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sv. Trojica za šolsko leto 2017/2018;