18. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 6. julija 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Investicijska in pravna dokumentacija projekta javnega zasebnega partnerstva celovite energetske prenove javnih objektov;
3. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
4. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica.;
5. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
6. Sklep o oddaji stvarnega premoženja v uporabo;
7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Investicijska in pravna dokumentacija projekta javnega zasebnega partnerstva celovite energetske prenove javnih objektov;

- k točki 3: Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

- k točki 4: Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica.;

- k točki 5: Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;

- k točki 6: Sklep o oddaji stvarnega premoženja v uporabo;

- k točki 7: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.