Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva