Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva